Pirkimo sąlygos

 • Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) bei Priedas Nr.1 yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp MB „Puikio sodas“ ir  MB „Puikio sodas“ kliento dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvė www.e-puikio.lt (toliau - el. parduotuvė) prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios  MB „Puikio sodas“ ir kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

  I. Bendrosios nuostatos
  1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  1.3. juridiniai asmenys;
  1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.

  3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta „Privatumo politika“.

  4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

  5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp kliento ir  MB „Puikio sodas“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis pasirašyta tarp  MB „Puikio sodas“ ir tarp kliento yra saugoma el. parduotuvėje.

  6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą  MB „Puikio sodas“ klientą informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.


  II. Kliento teisės ir pareigos
  7. Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

  8. Klientas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

  9. Klientas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Kliento asmens duomenims, jis privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.

  10. Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

  11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

  12. Klientas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Klientas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

  13. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Klientas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti  MB „Puikio sodas“.
   MB „Puikio sodas“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Kliento prisijungimo duomenis. Tokiu atveju  MB „Puikio sodas“ turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Klientas.

  14.  MB „Puikio sodas“ neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Kliento bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.


  III.  MB „Puikio sodas“ teisės ir pareigos

  15. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Klientas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, tai  MB „Puikio sodas“ turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Kliento duomenis arba apriboti jo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Kliento pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik jis pats.

  16.  MB „Puikio sodas“ pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Kliento registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad jis užsiimate neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

  17. įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  18. susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja jam pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 10 darbo dienų, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

  19. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:
  19.1. Naudojantis "Paysera" sistema.
  19.2. Išankstiniu banko pavedimu.


  V. Prekių pristatymas

  20.  MB „Puikio sodas“ įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu:
  20.1. per 2-40 darbo dienų, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19 punktą;

  21. Prekes pristatys kurjerių tarnyba arba mūsų įgaliotas atstovas.
  21.1. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu papildomai apmokestinamas priklausomai nuo perkamų prekių;
  21.2.  MB „Puikio sodas“ turi teisę vykdyti akcijas ir keisti pristatymo sąlygas.

  22. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

  23. Prekės pristatymo metu Klientas privalo su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti mums. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

  24. Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu.
  25.  MB „Puikio sodas“ neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių  MB „Puikio sodas“ negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

  VII. Prekių grąžinimas

  29. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

  30. Kai grąžinama nekokybiška prekė,  MB „Puikio sodas“ įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai  MB „Puikio sodas“ neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. Kliento sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Kliento grąžinamų prekių pristatymo  MB „Puikio sodas“ dienos. Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Prieš grąžinant prekę, Klientas privalo susisiekti su Pardavėju.

  31. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, nesugadinta, nepažeista. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

  32.  MB „Puikio sodas“ pageidauja, kad prekės būtų grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

  33. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu shop@puikio.lt) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

  34. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 33 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu į  MB „Puikio sodas“. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 31 punkto reikalavimus, jeigu ji Jums buvo pristatyta. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 10 (penkias) darbo dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.

  35. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
  35.1. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
  35.2. Neturite prekės įsigijimo įrodymo.


  VIII. Baigiamosios nuostatos

  36.  MB „Puikio sodas“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

  37. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jis turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

  38. Jei po Taisyklių pakeitimo Klientas ir toliau naudosis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

  39. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  40. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  41.  MB „Puikio sodas“ neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius  MB „Puikio sodas“ elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  42.  MB „Puikio sodas“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

  Priedas. Nr. 1. Privatumo politika
  I. Bendrosios nuostatos

  1. Ši privatumo politika reglamentuoja  MB „Puikio sodas“ (toliau – PUIKIO) ir  MB „Puikio sodas“ elektroninės parduotuvės
  www.e-puikio.lt (toliau el. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

  2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

  3. PUIKIO vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
  3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
  3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  3.3.3. PUIKIO įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
  3.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia PUIKIO arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:
  4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  4.3. juridiniai asmenys;
  4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  5.  MB „Puikio sodas“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
  5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
  5.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

  6. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

  7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis  MB „Puikio sodas“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  8. PUIKIO gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  9. PUIKIO pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
  9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
  9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


  IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.


  V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

  11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

  12. PUIKIO, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu shop@puikio.lt).

  VI. Privatumo politikos keitimas

  13.  MB „Puikio sodas“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

  14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.